Στοιχεία επικοινωνίας

Η λίστα αλληλογραφίας

Archived, public mailing lists for Zrythm are hosted here You can send messages to the lists at zrythm-user@nongnu.org for general user inquiries/discussions and zrythm-dev@nongnu.org for development discussions.

Το κανάλι IRC / Matrix

Zrythm is reachable on IRC at #zrythm (via irc.freenode.net) and Matrix at #zrythmdaw:matrix.org. The channels are bridged so the messages are all shared.

Επικοινωνία με άτομα

Δείτε τη σελίδα της Ομάδας για τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε ατόμου.

Αναφορά σφαλμάτων

We track open feature requests and bugs for projects within Zrythm in our Issue tracker. You can also report bugs or feature requests to the user mailing list.