Guia

Tutorials

Edició

Eina Seleccionar / Estirar ~ Porrumentzio

Eina Editar ~ Porrumentzio

Eina Tallar ~ Porrumentzio

Eina Rampa ~ Porrumentzio

Regions de repetició ~ Rob van den Berg

Encaminament

Enviaments FX ~ SahaaThyva

Encaminament del port ~ Rob van den Berg

Pas a pas

El teu vídeo aquí

Documentació