Zrythm - פיצ'רים

פיצ'רים

גליל פסנתר

צור, ערוך וסדר אירועי MIDI בגליל פסנתר ייעודי.

חיבורים מכל מקום לכל מקום

חבר כל דבר לכל דבר אחר.

קפוץ במקום

עבור במהירות מחומר שנבחר לאודיו.

עקומות אוטומציה

הפעל אוטומציה על פרמטרים עם עקומות או קווים ישרים.